ผลการศึกษาชี้ ผู้ชายมักมองข้ามการใส่ถุงยางอนามัยในการมีเซ็กซ์กับผู้หญิงที่แสนดึงดูดใจ

ผลการศึกษาชี้ ผู้ชายมักมองข้ามการใส่ถุงยางอนามัยในการมีเซ็กซ์กับผู้หญิงที่แสนดึงดูดใจ
ผลการศึกษาชี้ ผู้ชายมักมองข้ามการใส่ถุงยางอนามัยในการมีเซ็กซ์กับผู้หญิงที่แสนดึงดูดใจ

ถึงแม้ว่าแนวโน้มของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความต้องการในตัวสินค้าประเภทถุงยางอนามัยของประชาชนชาวอเมริกันซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งของสินค้าประเภทถุงยางอนามัย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีการประมาณการณ์ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึงอัตราร้อยละ 3.5 ภายในช่วงปี ค.ศ. 2020

แต่หากพิจารณาตามแนวโน้มของความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของคู่นอนฝ่ายชายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับคู่นอนฝ่ายหญิง ข้อมูลเชิงสถิติจากงานศึกษาวิจัยล่าสุดเปิดเผยว่า ยิ่งคู่นอนฝ่ายหญิงมีความน่าดึงดูดใจในความรู้สึกของคู่นอนฝ่ายชายมากเท่าไร คู่นอนฝ่ายชายจะยิ่งมีแนวโน้มของความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับคู่นอนฝ่ายหญิงลดน้อยลงเท่านั้น หรือกล่าวได้ว่า ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของคู่นอนฝ่ายชายระหว่างมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับคู่นอนฝ่ายหญิง มีความแปรผกผันกับความน่าดึงดูดใจของคู่นอนฝ่ายหญิงในความรู้สึกของคู่นอนฝ่ายชายนั่นเอง

แนวโน้มของความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของคู่นอนฝ่ายชายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ดังกล่าว เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการรับรู้ถึงความน่าดึงดูดใจของคู่นอนฝ่ายหญิง และกระบวนการความคิดที่เปี่ยมไปด้วยความเต็มใจในการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการป้องกันการตั้งครรภ์ของคู่นอนฝ่ายหญิง ปราศจากการวางแผนครอบครัว และปราศจากการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งที่สามารถเกิดได้กับทั้งคู่นอนฝ่ายชายและคู่นอนฝ่ายหญิง

อ้างอิงจากการศีกษาวิจัยของ Anastasia Eleftheriou บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เธมตัน (University of Southampton) และคณะผู้วิจัย ซึ่งมุ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Computer Simulations) ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยทางความคิดของคู่นอนฝ่ายชายที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับคู่นอนฝ่ายหญิง

สำหรับการศึกษาวิจัยของ Anastasia Eleftheriou และคณะนั้น คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจากประชากรเพศชายที่มีรสนิยมรักต่างเพศ (Heterosexual) จำนวน 51 คนในการเข้าร่วมการให้ข้อมูล โดยทำการให้ข้อมูลเป็นระดับคะแนน 1 คะแนน จนถึง 100 คะแนน ตามความรู้สึกดึงดูดใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ต่อผู้หญิงในรูป จำนวน 20 รูป อีกทั้งแบบสอบถามยังถามถึงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในรูป ในกรณีที่เขาได้รับโอกาส รวมถึงแบบสอบถามยังขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับคู่นอนฝ่ายหญิง นอกจากนี้ยังมีการขอข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติการมีเพศสัมพันธ์ และลักษณะของคู่นอนฝ่ายหญิงโดยละเอียดที่คู่นอนฝ่ายชายเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความน่าดึงดูดใจอย่างมากอีกด้วย

จากผลการศึกษาวิจัยของ Anastasia Eleftheriou และคณะผู้วิจัย สามาถสรุปได้ว่า ยิ่งคู่นอนฝ่ายชายรู้สึกมีความดึงดูดใจต่อคู่นอนฝ่ายหญิงมากเท่าไร แนวโน้มของความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของคู่นอนฝ่ายชายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนฝ่ายหญิงยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยให้ข้อสังเกตไว้ว่า การศึกษาวิจัยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยในสภาวการณ์ที่กำหนดซึ่งเป็นกระบวนการทางการรับรู้และกระบวนการทางความคิดอันเกิดขึ้นภายในจิตใจเท่านั้น มิได้ประมาณการณ์ไปถึงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นจริงโดยละเอียดแต่อย่างใด